ప్రదర్శనా భాష

WikiBlame

(en, commons, www, …)
(wikipedia, wikisource, wikimedia, wikidata, …)
ఆరంభ తేదీ ,
అన్వేషణా విదానము
క్రమంManual - Contact - translatewiki.net యందు అనువదించడానికి సహాయం చెయ్యండి - by Flominator
The version history of వికీపీడియా:శైలి is being searched for గమనించండి as plain text
38 versions found
Comparing differences in 16:16, 09 ఆగష్టు 2007 between 19 and 20 while coming from 38:OO
Comparing differences in 15:36, 14 అక్టోబరు 2005 between 28 and 29 while coming from 19:OO
Comparing differences in 07:21, 28 సెప్టెంబరు 2005 between 32 and 33 while coming from 28:OO
Comparing differences in 05:25, 28 సెప్టెంబరు 2005 between 34 and 35 while coming from 32:X 0
Insertion found between 13:07, 05 సెప్టెంబరు 2005 and 05:25, 28 సెప్టెంబరు 2005: here
[Search from here]
Execution time: 5 seconds

http://wikipedia.ramselehof.de/wikiblame.php?project=wikipedia&article=%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE%3A%E0%B0%B6%E0%B1%88%E0%B0%B2%E0%B0%BF&needle=%E0%B0%97%E0%B0%AE%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%82%E0%B0%A1%E0%B0%BF&lang=te&limit=500&offjahr=2013&offmon=12&offtag=28&offhour=23&offmin=55&searchmethod=int&order=desc&force_wikitags=off&user_lang=te&ignorefirst=0

Ramselehof.de Valid HTML 4.01 Transitional