ప్రదర్శనా భాష

WikiBlame

(en, commons, www, …)
(wikipedia, wikisource, wikimedia, wikidata, …)
ఆరంభ తేదీ ,
అన్వేషణా విదానము
క్రమంManual - Contact - translatewiki.net యందు అనువదించడానికి సహాయం చెయ్యండి - by Flominator
The version history of తెలుగు వికీపీడియా is being searched for కట్టమంచి as plain text
154 versions found
Comparing differences in 15:59, 03 ఏప్రిల్ 2008 between 77 and 78 while coming from 154:OO
Comparing differences in 17:38, 05 ఫిబ్రవరి 2008 between 115 and 116 while coming from 77:XX
Comparing differences in 08:09, 06 ఫిబ్రవరి 2008 between 96 and 97 while coming from 115:XX
Comparing differences in 12:39, 14 ఫిబ్రవరి 2008 between 86 and 87 while coming from 96:OO
Comparing differences in 16:08, 07 ఫిబ్రవరి 2008 between 91 and 92 while coming from 86:XX
Comparing differences in 12:24, 08 ఫిబ్రవరి 2008 between 88 and 89 while coming from 91:XX
Comparing differences in 12:39, 14 ఫిబ్రవరి 2008 between 86 and 87 while coming from 88:OO
Comparing differences in 04:44, 13 ఫిబ్రవరి 2008 between 87 and 88 while coming from 86:X 0
Insertion found between 12:24, 08 ఫిబ్రవరి 2008 and 04:44, 13 ఫిబ్రవరి 2008: here
[Search from here]
Execution time: 7 seconds

http://wikipedia.ramselehof.de/wikiblame.php?project=wikipedia&article=%E0%B0%A4%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%97%E0%B1%81+%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B1%80%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE&needle=%E0%B0%95%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%9F%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%BF&lang=te&limit=500&offjahr=2011&offmon=2&offtag=8&offhour=23&offmin=55&searchmethod=int&order=desc&force_wikitags=off&user_lang=te&ignorefirst=0

Ramselehof.de Valid HTML 4.01 Transitional