സമ്പർക്കമുഖ ഭാഷ

WikiBlame

(en, commons, www, …)
(wikipedia, wikisource, wikimedia, wikidata, …)
ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി ,
തിരച്ചിൽ രീതി
ക്രമംമാനുഷികം - സമ്പർക്കം - translatewiki.net ഉപയോഗിച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക - by Flominator

Ramselehof.de Valid HTML 4.01 Transitional